ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)

Submitted on: 21 ธ.ค. 16

Category : ทัวร์จีน

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย-ฉางซา
ช่วงเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2017
ราคา(เริ่มต้น) : 11,900.- [Booking Now..]

• นั่งรถรางไฟฟ้าชม ภาพเขียน 10 ลี้
• ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
• ชมอุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร
• อิสระเที่ยวชม ถนนคนเดินซีปู้ ถนนแห่งนี้จะมีการจำลองหมู่บ้านจีนสมัยโบราณ
• ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน
• พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา
• ชม หุบเขาป่ายจ้าง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
• ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
ข้อเสนอพิเศษ
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
2016012021001-csx-we001
Filename : 2016012021001-csx-we001.pdf (474 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11