โปรไฟไหม้ !!! ทัวร์เวียดนามกลาง – ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

18-21 พฤษภาคม 12999
19-22 พฤษภาคม 10999

โดยสายการบิน VIETJET ( VZ )