จองด่วน !!! ล่องเรือ GENTING DREAM (PKG ตั๋ว+เรือ สิงคโปร์-มะละกา) 9,999

ราคาพิเศษ เพียง 9,999 บาท

21-23 สิงหาคม 2562

04-06 กันยายน 2562

 

ราคานี้รวม * ตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบิน + ห้องพักบนเรือ 2 คืนตามชนิดห้องที่เลือก

ราคานี้ไม่รวม * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์
* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน CHECK OUT