จองด่วน !!! Tour ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มะละกา ลด 1,000

จองด่วน !!! Tour ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มะละกา ลด 1,000

เดินทาง 21-23 สิงหาคม 2562

ราคา 12,999 บาท

ความพิเศษของรายการ
⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง