ต้องจองแล้วจ้า !!! ไต้หวัน 13,888


ต้องจองแล้วจ้า !!! ไต้หวัน 13,888 บาท

วันที่ 04 – 07 กันยายน 2562 
วันที่ 18 – 21 กันยายน 2562 
วันที่ 25 – 28 กันยายน 2562 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย