แนะนำ..บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน (3U)

ตารางการเดินทาง

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1 กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (3U8268 : 11.25-14.30 ) X X MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
2 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
3 แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
4 ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ

(3U8267 : 15.30-19.40)

X  

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 02-05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 09-12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

ราคา  9,999.-

วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562 **วันรัฐธรรมนูญ**

ราคา 10,999.-

วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562 **วันหยุดสิ้นปี**

ราคา 11,999.-

หมายเหตุ :

  • ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท
  • เด็กอายุตั้งแต่ 2-20 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
  • ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
ดูโปรแกรมทัวร์
ขอบคุณภาพสวยๆจาก season