แพ็กเกจลาว-เที่ยวไหน เที่ยวหลวงพระบาง 3D2N (เริ่มที่สนามบินหลวงพระบาง)

แพ็กเกจลาว-เที่ยวไหน เที่ยวหลวงพระบาง 3D2N (เริ่มที่สนามบินหลวงพระบาง)

ช่วงเดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน

ราคา(เริ่มต้น) : 5,400.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรม


อัตราค่าบริการ

โรงแรม ระดับ 3 ดาว

โรงแรม ระดับ 4 ดาว

จำนวน

ราคา/ท่าน

จำนวน

ราคา/ท่าน

04-05 ท่าน+00 TL

8,000 บาท (รถตู้ 01 คัน)

04-05 ท่าน+00 TL

9,100 บาท (รถตู้ 01 คัน)

06-07 ท่าน+00 TL

6,700 บาท (รถตู้ 01 คัน)

06-07 ท่าน+00 TL

7,800 บาท (รถตู้ 01 คัน)

08-09 ท่าน+00 TL

6,500 บาท (รถตู้ 01 คัน)

08-09 ท่าน+00 TL

7,600 บาท (รถตู้ 01 คัน)

10-11 ท่าน+00 TL

6,300 บาท (รถตู้ 01 คัน)

10-11 ท่าน+00 TL

7,400 บาท (รถตู้ 01 คัน)

12-13 ท่าน+00 TL

6,200 บาท (รถตู้ 02 คัน)

12-13 ท่าน+00 TL

7,300 บาท (รถตู้ 02 คัน)

14-15 ท่าน+01 TL

6,100 บาท (รถตู้ 02 คัน)

14-15 ท่าน+01 TL

7,200 บาท (รถตู้ 02 คัน)

16-17 ท่าน+01 TL

6,000 บาท (รถตู้ 02 คัน)

16-17 ท่าน+01 TL

7,100 บาท (รถตู้ 02 คัน)

18-19 ท่าน+01 TL

6,500 บาท (รถตู้ 03 คัน)

18-19 ท่าน+01 TL

7,600 บาท (รถตู้ 03 คัน)

20-21 ท่าน+01 TL

6,300 บาท (รถตู้ 03 คัน)

20-21 ท่าน+01 TL

7,400 บาท (รถตู้ 03 คัน)

22-23 ท่าน+01 TL

6,100 บาท (รถตู้ 03 คัน)

22-23 ท่าน+01 TL

7,200 บาท (รถตู้ 03 คัน)

24-25 ท่าน+01 TL

6,000 บาท (รถตู้ 03 คัน)

24-25 ท่าน+01 TL

7,100 บาท (รถตู้ 03 คัน)

26-27 ท่าน+01 TL

5,900 บาท (รถตู้ 03 คัน)

26-27 ท่าน+01 TL

7,000 บาท (รถตู้ 03 คัน)

28-29 ท่าน+01 TL

5,800 บาท (รถตู้ 04 คัน)

28-29 ท่าน+01 TL

6,900 บาท (รถตู้ 04 คัน)

30-31 ท่าน+02 TL

5,700 บาท (รถตู้ 04 คัน)

30-31 ท่าน+02 TL

6,800 บาท (รถตู้ 04 คัน)

32-33 ท่าน+02 TL

5,600 บาท (รถตู้ 04 คัน)

32-33 ท่าน+02 TL

6,700 บาท (รถตู้ 04 คัน)

34-35 ท่าน+02 TL

5,500 บาท (รถตู้ 04 คัน)

34-35 ท่าน+02 TL

6,600 บาท (รถตู้ 04 คัน)

36-37 ท่าน+02 TL

5,400 บาท (รถตู้ 04 คัน)

36-37 ท่าน+02 TL

6,500 บาท (รถตู้ 04 คัน)

38-39 ท่าน+02 TL

5,600 บาท (รถตู้ 05 คัน)

38-39 ท่าน+02 TL

6,700 บาท (รถตู้ 05 คัน)

40-41 ท่าน+02 TL

5,500 บาท (รถตู้ 05 คัน)

40-41 ท่าน+02 TL

6,600 บาท (รถตู้ 05 คัน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

1,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,600 บาท