ดูแลและป้องกันตนเองเบื้องต้น ด้วย 3ล. ลด เลี่ยง ดูแล #กรมอนามัย