ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่บาน่าฮิลล์ 

ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน

ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน

พีเรียดเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม

เริ่มต้นเพียง  14,999-