ทัวร์ไต้หวัน พาเพลิน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน พาเพลิน 4 วัน 3 คืน 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

วัดหลงซาน  เมืองไทเป

อุทยานหินเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

พีเรียดเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 66

ราคาเพียง  15,990.-