ทัวร์ไตหวัน ไทจง หนานโถว  เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน3คืน ลดสูงสุดราคา 2,000 บาท

ทัวร์ไตหวัน ไทจง หนานโถว  เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน3คืน ลดสูงสุดราคา 2,000 บาท 

 

 

 

ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

บูราโน่แห่งชาติ

เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง

 

 

 

 

เดินทาง 08-11 ธันวาคม 2566

 

             

 

                                                          

จากราคา 20,990.-   

      เหลือเพียง 18,990.-