ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI Kawazu Sakura  6วัน4คืน เหลือ 5 ที่สุดท้าย ลดราคา 4,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI Kawazu Sakura  6วัน4คืน เหลือ 5 ที่สุดท้าย ลดราคา 4,000 บาท

 

วัดอาซากุสะ 

ผ่านชมโตเกียว สกายทรี

ลานสกีฟูจิเท็น

ชงชาแบบญี่ปุ่น

โกเท็มบะ เอาท์เล็ต

อิสระชอปปิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

           

 

 

 

             

 

                                                          

จากราคา 33,999.-   

      เหลือเพียง 29,999.-